Jste lékař (farmaceut) a chcete pracovat v České republice?

Kroky k získání odborné způsobilosti lékaře v ČR se získanou způsobilosti ve státech mimo EU:

1. Nostrifikace

2. Aprobační zkouška:

-testy
-praktická část
-ústní zkouška

Krok č.1. Nostrifikace:

Žádost, diplom a dodatek k diplomu lékař podá na lékařskou fakultu kterékoli univerzity v České republice, kde proběhne srovnání studijních programů. Když studijní program zahraniční lékařské fakulty bude odpovídat programu české lékařské fakulty, tak dotyčný lékař získá nostrifikaci svého diplomu. 

Krok č.2. Aprobace:

Aprobační zkouška má 3 části: testy, praktickou část a ústní zkoušku. 

Test: probíhá během jediného dne, zkoušení se uskutečňuje na počítači. Testy jsou rozděleny na dvě části: test z odborných znalostí a test z legislativy. Testy jsou v českém jazyce, požadovaná minimální procentuální úspěšnost je 70% a vždy je možných několik správných odpovědí.  Lékař, který neuspěje u testu buď z medicíny anebo z legislativy, musí znovu podat žádost a zopakovat oba testy. 
Po úspěšně vykonané testové částí uchazeč poštou dostane povolení k odborné praxi v rámci aprobační zkoušky.

Praktická část: absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod přímým odborným dozorem na akreditovaném pracovišti pro aprobační zkoušku v České republice v celkové délce 6 měsíců. Praktická část pro všeobecné lékaře – 1 měsíc na každém pracovišti: ARO, interna, chirurgie, gynekologie, pediatrie + 1 měsíc na výběr z výše uvedených. Zubní lékaři a farmaceuti – 6 měsíců v zubní ordinaci anebo v lékárně. Během praxe uchazeč musí připravit 5 případových studii (chorobopisů). Po úspěšném absolvování praktické části lékař obrdží potvrzení. Úspěšné složená praktická část má platnost 5 let.

Ústní zkouška – na začátku lékař musí obhájit případové studie, které vypracuje během praktické části. Pak si vylosuje otázky a má čas na přípravu. Ústní zkouška u všeobecných lékařů je rozdělená na 2 části: chirurgie + gynekologie/porodnictví a interna+pediatrie. Zubní lékaři a farmaceuti mají ústní zkoušku během jednoho dne.

Po složení všech části aprobační zkoušky, Ministerstvo zdravotnictví vydá potvrzení o uznání odborné způsobilosti a lékař může přistoupit k specializační přípravě.

Podat žádost o uznání odborné způsobilosti lékař smí jen pětkrát. 

Seznam oficiálních webových stránek pro kroky  k získání odborné způsobilosti:

Nostrifikace UK ČR: https://cuni.cz/UK-6582.html

Srovnání vzdělavácích programů:

https://cuni.cz/UK-8289.html?fbclid=IwAR1a1TKL-8Qn5vdPqA5rxEKaqpJnQU97osTSCsTy0Pxx-fNtFueA2I-yLGI

Vzor žádosti na nostrifikaci UK ČR: https://cuni.cz/UK-6582-version1-zadost_nova_celkova_final_form.pdf

Žádost o uznání odborné způsobilosti IPVZ :

https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/4734-zadost-o-uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani-a-vykonani-aprobacni-zkousky-2-2018.doc

Terminy zkoušek a  informace IPVZ: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/terminy-jednotlivych-casti-aprobacni-zkousek

Akreditovaná pracoviště pro praktickou část zkoušek MZ ČR:
Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře
Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře
Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky farmaceuta